Rapidshare Premium olmadan başında beklemeden dosya indirmek

rapidshare.com son zamanda denediği oturan kedili captha devrini kapattı. Eskisi gibi free kullanıcılar için 1dosya indirdikten sonra bekleme süresinide kaldırdı. Premium hesap almak istemeyipte rapidshareden bir sürü parttan dosya indirmek isteyenler için çok güzel bir program aramalarıma takıldı denedim gerçekten çok güzel çalışıyor.
Programın artıları ise eğer partların parolalarını yazarsanız veya şifre yoksa otomatik olarak zip,rar ların içindeki dosyaları çıkartıyor. Diğer bir artısı ise türkçe desteği mevcut.
programa  www.jdownloader.org adresinden ulaşabilirsiniz. Açıldığında güncelleme yapacaktır.

Windows 7 x64 üzerinde kullanmak isterseniz sağ tıklayıp özellikler menüsünden uyumluluk modu olarak XP SP3 ü seçerek çalıştırabilirsiniz.

The McAfee Framework Service service hung on starting EventID 7022

Event Type:    Error
Event Source:    Service Control Manager
Event Category:    None
Event ID:    7022
Date:        XXX
Time:      XXX
User:        N/A
Computer:    XXX
Description:
The McAfee Framework Service service hung on starting.

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Çözüm:

“sc config McAfeeFramework depend= RPCSS/Netman”  komutu çalıştırın (tırnaklar olmadan)

veya

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\McAfeeFramework  altındaki DependOnService isimli string ifadeye yeni bir satır ekleyip Netman yazarak problemi giderebiliriz.

vb.net üzerinde registry işlemleri

VB.net üzerinde registry işlemleri
‘ Kullanılabilecek Registry ana dizinleri

CurrentUser Kullanıcı tercihleri ile ilgili bilgi içerir.
LocalMachine Yerel makine konfigürasyonu hakkında bilgi içerir.
ClassesRoot Tipler ve özellikleri hakkında bilgi içerir.
Users Varsayılan kullanıcı hakkında bilgi içerir.
PerformanceData Yazılım performanları ile ilgili bilgi içerir.
CurrentConfig Kullanıcı bağımsız donanım konfigurasyon bilgisi içerir.
DynData Dinamik data bilgisi içerir.

VB.NET    Registry

ClassesRoot HKEY_CLASSES_ROOT    registry anahtarına erişmek için kullanılır.
CurrentConfig HKEY_CURRENT_CONFIG    registry anahtarına erişmek için kullanılır.
CurrentUser HKEY_CURRENT_USER     registry anahtarına erişmek için kullanılır.
DynData HKEY_DYN_DATA     registry anahtarına erişmek için kullanılır.
LocalMachine HKEY_LOCAL_MACHINE     registry anahtarına erişmek için kullanılır.
PerformanceData HKEY_PERFORMANCE_DATA    registry anahtarına erişmek için kullanılır.
Users HKEY_USERS registry anahtarına erişmek için kullanılır.

Okumaya devam et “vb.net üzerinde registry işlemleri”

Terminal Server USB Printer mapping

Issue: When connecting to a Windows 2003 Terminal Server over RDP, some or all of your local printers (LPT or Parallel printers seem to always autocreate), ie USB, local TCP/IP printers don’t autocreate when logging on. Some of the multifunction devices and other USB printers use DOT4 printing which isn’t recognized by default by Windows Server.

Cause:This problem occurs because the printer port does not begin with COM, LPT, or USB. By default, printer port names that do not begin with COM, LPT, or USB are only redirected in Windows Server 2003. By default, multifunction print devices may not be redirected unless you are running Windows Server 2003 on your local computer because they use DOT4 ports.

Solution: To resolve this problem on a computer that is not running Windows Server 2003, force all ports (including DOT4) on the client computer to be filtered for redirection. To do this, open regedit and add a DWORD value named FilterQueueType to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR and set its value data to FFFFFFFF. Log on to the Terminal Server and all local printers should be redirected to the server. To make sure that printing works normally, install the same printer driver on the Terminal Server so that the printer is mapped to the right driver.

Centos Openldap kurulum / konfigurasyon

Openldap Web Sitesi ( www.openldap.com )

yum install openldap*

kurulum tamamlandiktan sonra

/etc/openldap/slapd.conf

dosyasındaki

suffix “dc=mustafa54,dc=com”
rootdn “cn=kullaniciadi,dc=mustafa54,dc=com”
rootpw şifre
# veya şifrelenmiş kaydetmek istiyorsak
# slappasswd -s secret ’satırı ile secret kelimesinin şifreli halini alıp
# rootpw {SSHA}ZKKuqbEKJfKSXhUbHG3fG8MDn9j1v4QN

satırlarını yazdıktan sonra.
Okumaya devam et “Centos Openldap kurulum / konfigurasyon”

Mcafee Enterprise EPO kurulum notları

Mcafee Kurulum Notları

https://secure.nai.com/us/forms/downloads/upgrades/login.asp

Kurulum kısmına geçmeden önce dil ayarlarını United Kingdom şeklinde değiştirmeliyiz.

1-> Epo 3.6 veya 4.0 kuralım.
(daha önce kurulmuş veya hatalı bir kurulum varsa eğer SQL kimlik doğrulaması SQL kullanıcısını kullanarak(sa) veya yeni kullanıcı açarak onun bilgileri ile kurmalıyız)
Tasklar görünmediğinde üstteki yöntem ile aşmıştım.

2-> Epo Güncellemesini yapalım. (İndirmek için https://mysupport.mcafee.com/eservice/ )

3-> Common Management Agent (CMA 3.6 yı indirelim. 3.5.5 EPO 3.6 içinde yer alıyor ama VSE 8.5 için CMA 3.6 gerekli)
CMA 3.6 zip dosyasını açalım.
Respository üzerinden Check in Package seçeneğini seçerek açtığımız klasördeki PkgCatalog.z isimli dosyayı seçerek paketlerin içine eklemiş olalım.

Sonra Check in NAP diyerek CMA için indirdiğimiz .nap dosyasını ekleyelim.

4-> VSE 8.5i yi indirelim. Respository üzerinden Check in Package seçeneğinden VSE 8.5i yi ve sonrada VSE 8.5i için Patch 5 i yükleyelim.
Ardından Check in NAP diyerek VSE klasörleri içindeki .nap dosyasını ekleyelim.

5-> Directory üzerinde çeşitli siteler oluşturalım (buna ayrı yüklenecek ürün grupları varsa eğer ihtiyacımız olacak.). Eğer tek bir ürün grubu varsa yeni bir site oluşturup sitenin Task bölümünden. Yüklenecek ürünleri, zamanlamayı seçebiliriz.

Mcafee Agent modulunude yukleyelim.

Sonra yüklemek için domain kullanıcı hesabı ile paket oluşturalım.

Düzenleme: Biraz eski ama orjinal türkçe  Epo 3.0.1 ve VSE 7.1 kurulum  indirmek için tıklayın…

Epo 4.5 kurulum videosuna buradan

Epo 3.6 dan 4.5 e migrate videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

VB.net LDAP(active directory) üzerinden SID değerini alıp Stringe dönüştürmek

‘SecurityIdentifier için gerekli kütüphane
Imports System.Security.Principal
Imports System.Text
Imports System.DirectoryServices
Private Sub adkullaniciadi_LostFocus(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles adkullaniciadi.LostFocus
sid.Text = “”
Dim objDe As New DirectoryEntry(”LDAP://127.0.0.1¨, “LDAP KULLANICIADI”, “LDAP SIFRE”)
Dim searcher As New DirectorySearcher(objDe)
searcher.Filter = “(&(objectClass=user)(SAMAccountName=” + adkullaniciadi.Text + “))”
searcher.PropertiesToLoad.Add(”objectSid”)
Dim Results As SearchResultCollection = searcher.FindAll()
For Each Result As SearchResult In Results
Dim Rpc As ResultPropertyCollection = Result.Properties
For Each [Property] As String In Rpc.PropertyNames
For Each Value As Object In Rpc([Property])
sid.Text = SIDtoString(Value)
Next
Next
Next
If sid.Text = “” Then
MsgBox(”Active Directory Kullanıcı Adını Kontrol Edin”, MsgBoxStyle.Critical)
End If
End Sub
Public Shared Function SIDtoString(ByVal sidBinary As Byte()) As String
Dim sid As New SecurityIdentifier(sidBinary, 0)
Return sid.ToString()
End Function

Vb.net/ASP.Net veritabanı bağlantısı

SQL Server Kullanıcı kimlik doğrulaması yöntemleri
‘1 SQL kullanıcısı kullanarak
Data Source=SUNUCU;Initial Catalog=VERITABANIADI;User ID=VERITABANIKULLANICIADI;Password=SIFRE
‘2 Entegre windows kimlik doğrulaması için
Data Source=SUNUCU;Initial Catalog=VERITABANIADI;Integrated Security=True

ASP.Net üzerinden Access veritabanına bağlanıp sorgu çalıştıralım.Aşağıdaki örnekte veritabanına bağlanıp kullanıcı sorgulaması yapılıyor. sonuca göre label üzerine yazı aktarılıyor
‘Kütüphanelerimizi yükleyelim
Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data
Partial Class Uyegirisi
Inherits System.Web.UI.Page

‘vt isimli bir bağlantı tanımlıyoruz ve bağlantı satirini yazıyoruz
Dim vt As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=users.mdb")
‘Veritabanı üzerinde sql komutları çalıştırabilmek için command tanımlayalım
Dim komut As New OleDbCommand
‘Çalıştırdığımız sorgu sonucunda elde edeceğimiz verileri datareader üzerine yüklüyoruz.
Dim veriler As System.Data.OleDb.OleDbDataReader
Dim i As Integer
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try

‘veritabanını açalım
vt.Open()
‘çalıştıracağımız komutun hangi bağlantı üzerinde çalışacağını atayalım
komut.Connection = vt
‘Sorgumuzu yazalım
komut.CommandText = "Select * from kullanicilar where kadi='" & kadi.Text & "'"
komut.ExecuteNonQuery()

‘sorguyu çalıştırıp dataları veriler isimli readerımıza yükledik
veriler = komut.ExecuteReader
i = 0

‘okumaya başlayalım. zatan o kullanıcı adını içeren tek kayıt olacaktır
Do While veriler.Read
i = 1

‘veri tabanımızdaki alanlar (id,kullaniciadi,sifresi) şeklinde olduğundan elde ettiğimiz kayıttaki veriler(2) değeri bize şifreyi veriyor.
If sifre.Text = veriler(2).ToString Then
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(kadi.Text, hatirla.Checked)
Else
Label1.Visible = True
Label1.Text = "Yanlış şifre girdiniz"
End If
Loop
vt.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try

‘Eğer sorgu sonucunda o kullanıcı adında kimse yok ise veriler.read olamayacağından i halen 0 değerine eşit olacak dolayısıyla
If i = 0 Then
Label1.Text = "Kullanıcı adını kontrol ediniz."
Label1.Visible = True
End If
End Sub

ASP.NET kullanarak Access değilde SQL server üzerine bağlantı yapmak isterseniz
yukarıdaki bağlantı parametrelerini aşağıdakiler ile değiştirmeniz yeterli olacaktır.
Imports System.Data
Imports System.Data.Sql
Imports System.Data.SqlClient
Partial Class Uyegirisi
Inherits System.Web.UI.Page
Dim vt As New SqlConnection
Dim veriler As SqlDataReader
Dim komut As SqlCommand
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Kimlik doğrulama yöntemi olarak windows auth kullanırsak
vt.ConnectionString = "Data Source=SUNUCUADI;Initial Catalog=VTADI;Integrated Security=True"

Linux Sendmail Vacation (tatil mesajı) eklenmesi

‘ mustafa54 örnekteki kullanıcı adıdır.
/usr/bin/vacation -I mustafa54
user home dizininde ( /home/mustafa54 )
.vacation.db dosyası oluşmuş olmalı
.forward dosyası yoksa eğer onuda oluşturuyoruz. ( vi nano artık hani editörü kullanıyorsanız)
içeriği tatil mesajı geri dönmesi için şu şekilde olmalı
mustafa54, “|/usr/bin/vacation mustafa54¨

Şimdi .vacation.msg dosyasının oluşturalım.
içeriği.
From: mustafa54@mustafa54.com (Mustafa KULLUKÇUOĞLU)
Subject: Otomatik Mesaj – Dışarıda
Kullanıcı şirketdışında,tatilde vb. mesajlar
Daha sonra geri dönüş yapılacaktır.
Önemli : Eğer bu dosya oluşturma işlemlerini mustafa54 userı ile yapmışsanız. otomatik cevap çalışacaktır.
Eğer yönetici ile oluşturmuşsanız.
.vacation.* (db ve msg) dosyalarını
dosya sahibini (chown) mustafa54:mustafa54
dosya yetkilerini 0660 şeklinde ayarlayın.
Tatil mesajını kaldırmak için .forward dosyasındaki girdiyi silmeniz yeterli.
.forward