ScaleLite Gereksinimlerinin Kurulması

Kurulum adımlarında çok detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Detay isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

Öncelikle güvenlik güncellemeleri ve gerekli bileşenlerin kurulumunu yapalım.

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y build-essential libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev libpq-dev libsqlite3-dev tcl nfs-common

NGINX KURULUMU

sudo apt-get -y install nginx
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl disable nginx

Servisi kapalı duruma getiriyoruz, docker container içerisinde açılacak.

SERTIFIKA GEREKSİNİMİ

Eğer public sertifikanız var ise, aşağıdaki gibi scalelite sisteminin çalışacağı alan adınızın olduğu bir klasör açın,

mkdir -p /etc/letsencrypt/live/scalelite.alanadiniz.com/

Yukarıdaki dizin içerisinde fullchain.pem, privkey.pem, cert.pem ve chain.pem isimli dosyalar yer almalıdır.

Let’sEncrypt üzerinden edinmek(80 portu internete açık olmalıdır)

Eğer public sertifikanız yok ise certbot ile aşağıdaki adımlarda temin edebilirsiniz.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get install certbot
service nginx start
sudo mkdir -p /etc/nginx/ssl
sudo openssl dhparam -out /etc/nginx/ssl/dhp-4096.pem 4096
sudo certbot –webroot -w /var/www/html/ -d scalelite.alanadiniz.com certonly
ls /etc/letsencrypt/live/scalelite.alanadiniz.com/

yukarıdaki komutu çalıştırdığınızda dosyaların oluştuğunu gözlemlemelisiniz.

NFS KURULUMU

Birden fazla BigBlueButton sunucumuz olduğunda her sunucu bireysel olarak çalışmaktadır. ScaleLite ile kayıt izlemeleri merkezileştirilmekte ve tüm kayıtlar scalelite sunucusu kullanılarak izlenmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için en kolay yöntem NFS sunucu kurarak, tüm BBB sunucularına ve ScaleLite sunucuya bu alanı mount etmektir. Detaylar NFS Dizin ve Yetki Yapısı linkinde yer almaktadır. Kayıt aktarım yönteminin detaylarına başka bir yazı üzerinde aktaracağım.

NFS alanımızı sunucularımıza mount edelim.

mkdir /mnt/scalelite-recordings/
sudo mount -t nfs NfsServerIP:/NfsPath /mnt/scalelite-recordings/
df -h
echo Test > /mnt/scalelite-recordings/test.txt

Yukarıdaki komutların çıktısında bir hata almıyorsak devam edelim.

REDİS KURULUMU (Ubuntu)

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential tcl
cd /tmp
curl -O http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz
tar xzf redis-stable.tar.gz
cd redis-stable
make
make test
sudo make install

Kurulum sonrasında yeni bir dizin açalım ve varsayılan konfigürasyon dosyamızı kopyalayalım.

sudo mkdir /etc/redis
sudo cp /tmp/redis-stable/redis.conf /etc/redis

Dosya içeriğindeki aşağıdaki bölümleri değiştiriyoruz. Sol tarafteki değerler varsayılan değerlerimiz, kırmızı ile olan bölümler ise olması gereken değerlerdir.

sudo nano /etc/redis/redis.conf
supervised no  -> supervised systemd
dir ./  -> dir /var/lib/redis
requirepass RedisSifremiz
bind 127.0.0.1 -> #bind 127.0.0.1
appendonly no -> appendonly yes

Systemd servis dosyamızı oluşturalım

sudo nano /etc/systemd/system/redis.service

 [Unit]
Description=Redis standalone
After=network.target
[Service]
User=redis
Group=redis
ExecStart=/usr/local/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
ExecStop=/usr/local/bin/redis-cli shutdown
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Kullanıcı oluşuralım, servisi etkinleştirip çalıştıralım.

sudo adduser –system –group –no-create-home redis
sudo mkdir /var/lib/redis
sudo chown redis:redis /var/lib/redis
sudo chmod 770 /var/lib/redis
sudo systemctl restart redis
sudo systemctl enable redis
sudo systemctl status redis

çıktı sonunda serisi aktif/çalışır görmeliyiz.

REDIS kurulumunu test edelim

redis-cli
AUTH RedisSifremiz
ping

yanıt olarak PONG görüyorsak çalışıyor demektir.

POSTGRESQL Kurulumu

Repositoryleri ekleyip postgresql servisimizi kuralım.

sudo sh -c ‘echo “deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main” > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list’
wget –quiet -O – https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add –
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql
sudo service postgresql status

Çıktı olarak aktif/çalışır durumda olduğunu gözlemlemelisiniz.

PostgreSQL parolamızı belirleyelim.

sudo -u postgres psql postgres
\password
PostGreSqlParolamiz
\q

PostgreSQL sunucumuza bağlantı sağlayacak IP leri ve login methodunu ayarlayalım.

nano /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf

aşağıdaki satırı dosyanın en sonuna ekleyebilirsiniz. 192.168.12.5 IP adresi yerine ScaleLite sunucunuzun IP adresini yazıyoruz.

host    all             all             192.168.12.5/32            md5

Son olarak PostgreSQL hizmeti varsayılan olarak localhost üzerinden gelen bağlantıları dinlemekte. Dışarıdan gelecek isteklere izin verelim. Aşağıdaki dosyada #listen_addresses başındaki # işaretini kaldırın ve localhost yerine * yazıp kaydedin.

nano /etc/postgresql/12/main/postgresql.conf
#listen_addresses = ‘localhost’ -> listen_addresses = ‘*’

Servisi yeniden başlatalım.

sudo service postgresql restart