SQL de aynı tablodan iki tane id kullarak farkli verileri çekme

Bir tabloda yer alan iki farklı kullanıcıya ait id lerden kullanıcı tablosundaki verileri çekme
SELECT departman.departmanid, departman.sirketid, sirket.sirket, departman.departman, departman.sorumluid, kullanici.adi, kullanici.soyadi,
departman.mudurid, kullanici_1.adi AS Expr1, kullanici_1.soyadi AS Expr2
FROM departman LEFT OUTER JOIN
sirket ON departman.sirketid = sirket.sirketid LEFT OUTER JOIN
kullanici ON kullanici.kullaniciid = departman.sorumluid LEFT OUTER JOIN
kullanici AS kullanici_1 ON departman.mudurid = kullanici_1.kullaniciid
iki tane LEFT JOIN yapılarak ikincisi için farkı bir alias yapıp kullanıcıları oradan çekerek verileri alabiliriz.

Sqldatareader ile kayıt sayısını kontrol etmek

Dim a As String
Dim sayi As Integer
a = InputBox(”Firma Adının birkaç harfini giriniz”)
sqlbaglanti.Open()
sqlkomut.CommandText = “SELECT COUNT(*) FROM firma WHERE firmaadi LIKE ‘%” + UCase(a) + “%’”
sqlkomut.ExecuteNonQuery()
veriler = sqlkomut.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult)
Do While veriler.Read
sayi = veriler(0)
Loop
If sayi > 1 Then
MsgBox(”birden fazla”)
End If
sqlbaglanti.Close()