Vb.net/ASP.Net veritabanı bağlantısı

SQL Server Kullanıcı kimlik doğrulaması yöntemleri
‘1 SQL kullanıcısı kullanarak
Data Source=SUNUCU;Initial Catalog=VERITABANIADI;User ID=VERITABANIKULLANICIADI;Password=SIFRE
‘2 Entegre windows kimlik doğrulaması için
Data Source=SUNUCU;Initial Catalog=VERITABANIADI;Integrated Security=True

ASP.Net üzerinden Access veritabanına bağlanıp sorgu çalıştıralım.Aşağıdaki örnekte veritabanına bağlanıp kullanıcı sorgulaması yapılıyor. sonuca göre label üzerine yazı aktarılıyor
‘Kütüphanelerimizi yükleyelim
Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data
Partial Class Uyegirisi
Inherits System.Web.UI.Page

‘vt isimli bir bağlantı tanımlıyoruz ve bağlantı satirini yazıyoruz
Dim vt As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=users.mdb")
‘Veritabanı üzerinde sql komutları çalıştırabilmek için command tanımlayalım
Dim komut As New OleDbCommand
‘Çalıştırdığımız sorgu sonucunda elde edeceğimiz verileri datareader üzerine yüklüyoruz.
Dim veriler As System.Data.OleDb.OleDbDataReader
Dim i As Integer
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try

‘veritabanını açalım
vt.Open()
‘çalıştıracağımız komutun hangi bağlantı üzerinde çalışacağını atayalım
komut.Connection = vt
‘Sorgumuzu yazalım
komut.CommandText = "Select * from kullanicilar where kadi='" & kadi.Text & "'"
komut.ExecuteNonQuery()

‘sorguyu çalıştırıp dataları veriler isimli readerımıza yükledik
veriler = komut.ExecuteReader
i = 0

‘okumaya başlayalım. zatan o kullanıcı adını içeren tek kayıt olacaktır
Do While veriler.Read
i = 1

‘veri tabanımızdaki alanlar (id,kullaniciadi,sifresi) şeklinde olduğundan elde ettiğimiz kayıttaki veriler(2) değeri bize şifreyi veriyor.
If sifre.Text = veriler(2).ToString Then
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(kadi.Text, hatirla.Checked)
Else
Label1.Visible = True
Label1.Text = "Yanlış şifre girdiniz"
End If
Loop
vt.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try

‘Eğer sorgu sonucunda o kullanıcı adında kimse yok ise veriler.read olamayacağından i halen 0 değerine eşit olacak dolayısıyla
If i = 0 Then
Label1.Text = "Kullanıcı adını kontrol ediniz."
Label1.Visible = True
End If
End Sub

ASP.NET kullanarak Access değilde SQL server üzerine bağlantı yapmak isterseniz
yukarıdaki bağlantı parametrelerini aşağıdakiler ile değiştirmeniz yeterli olacaktır.
Imports System.Data
Imports System.Data.Sql
Imports System.Data.SqlClient
Partial Class Uyegirisi
Inherits System.Web.UI.Page
Dim vt As New SqlConnection
Dim veriler As SqlDataReader
Dim komut As SqlCommand
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Kimlik doğrulama yöntemi olarak windows auth kullanırsak
vt.ConnectionString = "Data Source=SUNUCUADI;Initial Catalog=VTADI;Integrated Security=True"