Vb.net/ASP.Net veritabanı bağlantısı

SQL Server Kullanıcı kimlik doğrulaması yöntemleri
‘1 SQL kullanıcısı kullanarak
Data Source=SUNUCU;Initial Catalog=VERITABANIADI;User ID=VERITABANIKULLANICIADI;Password=SIFRE
‘2 Entegre windows kimlik doğrulaması için
Data Source=SUNUCU;Initial Catalog=VERITABANIADI;Integrated Security=True

ASP.Net üzerinden Access veritabanına bağlanıp sorgu çalıştıralım.Aşağıdaki örnekte veritabanına bağlanıp kullanıcı sorgulaması yapılıyor. sonuca göre label üzerine yazı aktarılıyor
‘Kütüphanelerimizi yükleyelim
Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data
Partial Class Uyegirisi
Inherits System.Web.UI.Page

‘vt isimli bir bağlantı tanımlıyoruz ve bağlantı satirini yazıyoruz
Dim vt As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=users.mdb")
‘Veritabanı üzerinde sql komutları çalıştırabilmek için command tanımlayalım
Dim komut As New OleDbCommand
‘Çalıştırdığımız sorgu sonucunda elde edeceğimiz verileri datareader üzerine yüklüyoruz.
Dim veriler As System.Data.OleDb.OleDbDataReader
Dim i As Integer
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try

‘veritabanını açalım
vt.Open()
‘çalıştıracağımız komutun hangi bağlantı üzerinde çalışacağını atayalım
komut.Connection = vt
‘Sorgumuzu yazalım
komut.CommandText = "Select * from kullanicilar where kadi='" & kadi.Text & "'"
komut.ExecuteNonQuery()

‘sorguyu çalıştırıp dataları veriler isimli readerımıza yükledik
veriler = komut.ExecuteReader
i = 0

‘okumaya başlayalım. zatan o kullanıcı adını içeren tek kayıt olacaktır
Do While veriler.Read
i = 1

‘veri tabanımızdaki alanlar (id,kullaniciadi,sifresi) şeklinde olduğundan elde ettiğimiz kayıttaki veriler(2) değeri bize şifreyi veriyor.
If sifre.Text = veriler(2).ToString Then
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(kadi.Text, hatirla.Checked)
Else
Label1.Visible = True
Label1.Text = "Yanlış şifre girdiniz"
End If
Loop
vt.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try

‘Eğer sorgu sonucunda o kullanıcı adında kimse yok ise veriler.read olamayacağından i halen 0 değerine eşit olacak dolayısıyla
If i = 0 Then
Label1.Text = "Kullanıcı adını kontrol ediniz."
Label1.Visible = True
End If
End Sub

ASP.NET kullanarak Access değilde SQL server üzerine bağlantı yapmak isterseniz
yukarıdaki bağlantı parametrelerini aşağıdakiler ile değiştirmeniz yeterli olacaktır.
Imports System.Data
Imports System.Data.Sql
Imports System.Data.SqlClient
Partial Class Uyegirisi
Inherits System.Web.UI.Page
Dim vt As New SqlConnection
Dim veriler As SqlDataReader
Dim komut As SqlCommand
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

‘Kimlik doğrulama yöntemi olarak windows auth kullanırsak
vt.ConnectionString = "Data Source=SUNUCUADI;Initial Catalog=VTADI;Integrated Security=True"

Linux Sendmail Vacation (tatil mesajı) eklenmesi

‘ mustafa54 örnekteki kullanıcı adıdır.
/usr/bin/vacation -I mustafa54
user home dizininde ( /home/mustafa54 )
.vacation.db dosyası oluşmuş olmalı
.forward dosyası yoksa eğer onuda oluşturuyoruz. ( vi nano artık hani editörü kullanıyorsanız)
içeriği tatil mesajı geri dönmesi için şu şekilde olmalı
mustafa54, “|/usr/bin/vacation mustafa54¨

Şimdi .vacation.msg dosyasının oluşturalım.
içeriği.
From: mustafa54@mustafa54.com (Mustafa KULLUKÇUOĞLU)
Subject: Otomatik Mesaj – Dışarıda
Kullanıcı şirketdışında,tatilde vb. mesajlar
Daha sonra geri dönüş yapılacaktır.
Önemli : Eğer bu dosya oluşturma işlemlerini mustafa54 userı ile yapmışsanız. otomatik cevap çalışacaktır.
Eğer yönetici ile oluşturmuşsanız.
.vacation.* (db ve msg) dosyalarını
dosya sahibini (chown) mustafa54:mustafa54
dosya yetkilerini 0660 şeklinde ayarlayın.
Tatil mesajını kaldırmak için .forward dosyasındaki girdiyi silmeniz yeterli.
.forward

Autocad son açılan dosyayının önizlemesini sağlamak

Autocad üzerinde bir dosya açtıktan sonra File / Open dediğimizde normalinde son açılan dosyayının ad nın gelmesi,dosyanın seçilmiş olması ve Preview pencersinden önizlemesinin gelmesi gerekirken. Open dediğinizde eğer sadece adı geliyor önizlemesi gelmiyor ve işaretli değilse;
Herhangi bir klasör açıkken Araçlar / Klasör seçeneklerini açarak
Bilinen dosyaların uzantılarını gizle işareti kaldırılarak sorunu çözebiliriz  İlginç

1. Başlat menüsünden Windows gezgini veya herhangi bir açık klasör penceresi (Start Windows Explorer) .
2. Araçlar -> Klasör Seçenekleri (Select Tools > Folder Options).
3. Görünüm sekmesini açın ( In the dialog box, click the View tab).
4. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneğindeki işareti kaldırın. (Clear the Hide File Extensions for Known File Types option)
Bu kadar.

SQL de aynı tablodan iki tane id kullarak farkli verileri çekme

Bir tabloda yer alan iki farklı kullanıcıya ait id lerden kullanıcı tablosundaki verileri çekme
SELECT departman.departmanid, departman.sirketid, sirket.sirket, departman.departman, departman.sorumluid, kullanici.adi, kullanici.soyadi,
departman.mudurid, kullanici_1.adi AS Expr1, kullanici_1.soyadi AS Expr2
FROM departman LEFT OUTER JOIN
sirket ON departman.sirketid = sirket.sirketid LEFT OUTER JOIN
kullanici ON kullanici.kullaniciid = departman.sorumluid LEFT OUTER JOIN
kullanici AS kullanici_1 ON departman.mudurid = kullanici_1.kullaniciid
iki tane LEFT JOIN yapılarak ikincisi için farkı bir alias yapıp kullanıcıları oradan çekerek verileri alabiliriz.

Vb.net DataGridView hücre değişikliğinde fonksiyon çalıştırma

(liste= datagridview1)

Private Sub liste_CellEndEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles liste.CellEndEdit
‘Bu fonksiyon yalnızca hücrenin düzenleme moduna getirilip çıkması sonucunda çalışır
If liste.CurrentRow.Cells(0).Value = “mustafa54” Then
MsgBox(1test1)
End If
End Sub

Private Sub liste_CellLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles liste.CellLeave

‘ Bu satır ise herhangi bir hücre değişikliğinde çalışır. Eğer o anki çalıştığınız hücreye göre düzenleme yapıyorsanız önce DataGridView in edit modunu sonlandırlalısın.
‘ liste.EndEdit()
If liste.CurrentRow.Cells(0).Value = “mustafa54” Then
MsgBox(“test”)
End If
End Sub

Vb.net keypreview özelliklerinden türkçe yararlanarak arama oluşturma

evet bu seferde nedenini anlamadığım bir vb.net sorunu daha keypreview ile gelen değerleri chr ile dönüştürdüğümüzde farklı / yanlış karakterler çıkması.

Alternatif çözüm yolu.

Private Sub listelefatura_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
If e.KeyValue = 27 Then
Me.Close()
ElseIf e.KeyValue = 13 Then
Call cifttiklama()
Exit Sub
End If Okumaya devam et “Vb.net keypreview özelliklerinden türkçe yararlanarak arama oluşturma”

Sabit sürücülerinize autorun.inf yazan trojanlardan bıktıysanız

Bilgisayarınıza sürekli bulaşan genelde flash belleklere ile gelen trojanlardan bıktıysanız.En azından sabit sürücülerinize autorun.inf dosyası oluşturulmamasını sağlayabilirsiniz.
Nasıl mı?
Şöyle ki tüm sabit sürücülerinizin ana dizinlerine AUTORUN.INF isimli bir klasör oluşturarak.
Bu klasör sürücünüzün ana dizininde olduğu müddetçe sabit sürücünüze autorun(otomatik çalıştır) dosyası eklenemeyecektir. Biraz daha paranoyaklaşırsak eğer basit dosya paylaşımı devre dışı ise bu dosyayı gizli hale getirip tüm kullanıcıların yetkilerini silerek biraz daha güvende hissedebilirsiniz kendinizi.
Unutmayın ki bu sürücülerinizin root dizinlerine trojanın bulaşmasını engellemez.Sadece her sürücüye girdiğinizde tekrar tekrar bulaşmasını engeller sadece. Bir tavsiye daha bilgisayarınıza flash bellek taktığınızda bilgisayarımı açıp çift tıklama yöntemi ile açmaktansa başlat/çalıştır seçeneğinden flash sürücünüzün harfini yazarak (örn: e: ) tamam butonuna tıklarsanız eğer flash belleğinizde autorun.inf varsa bile çalıştırmadan içini listeleye bileceksiniz.

Sqldatareader ile kayıt sayısını kontrol etmek

Dim a As String
Dim sayi As Integer
a = InputBox(”Firma Adının birkaç harfini giriniz”)
sqlbaglanti.Open()
sqlkomut.CommandText = “SELECT COUNT(*) FROM firma WHERE firmaadi LIKE ‘%” + UCase(a) + “%’”
sqlkomut.ExecuteNonQuery()
veriler = sqlkomut.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult)
Do While veriler.Read
sayi = veriler(0)
Loop
If sayi > 1 Then
MsgBox(”birden fazla”)
End If
sqlbaglanti.Close()

Mcafee Virus Scan 8 şifreyi unuttuysanız kaldırın

Başlat Çalıştırdan registry ayarlarını açarak
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Network Associated\TVD\Virusscan Enterprise\CurrentVersion
anahtarı altında bulunan
UIP anahtarının içeriğini boşaltın ve UIPMode değerini 0 yapın
eğer bu anahtarı bulamadıysanız birde

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mcafee\DesktopProtection anahtarı bulmayı deneyin ve yukarıdaki anahtarlara yapacağınız işlemleri burada yapın.